اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی رجب زاده قطرمی

مدریت صنعتی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس

alirajabzadehmodares.ac.ir