علم و هنر مدیریت سیستم های تولید و عملیات (POSM) - بانک ها و نمایه نامه ها