علم و هنر مديريت سيستم هاي توليد و عمليات (POSM) - پرسش‌های متداول