علم و هنر مدیریت سیستم های تولید و عملیات (POSM) - اهداف و چشم انداز